Winter Bat/Bar Mitzvah Family Tour

9 Nights

Tel Aviv, Haifa and Jerusalem