Summer Bat/Bar Mitzvah Family Tour

10 Nights

Tel Aviv, Jerusalem and Haifa